OSONA PLZEŇ, a.s.OSONA PLZEŇ, a.s. OSONA PLZEŇ, a.s. nástavby nástavby

Představení společnosti:

Obchodní firma:       OSONA PLZEŇ a.s. 
Sídlo společnosti:   Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň
Společnost je zapsána: v OR vedeném u KS v Plzni - oddíl B, vložka 1476
IČ: 280 40 457, DIČ: CZ28040457
GPS souřadnice  49° 43´35 - 166" N   13° 24´ 36 - 593" E


Akciová společnost vznikla dne 3. listopadu 2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni - oddíl B, vložka č. 1476.   
OSONA PLZEŇ a.s. je 100% dceřinou společností firmy OSOH, a.s.

Akciová společnost OSOH, je ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích součástí koncernu, který tvoří :

- řídící  osoba :
OSOH, a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, IČ: 643608814

- řízené osoby : 
OSONA PLZEŇ a.s. se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, 326 00  Plzeň, IČ: 280 40 457
Plzeňská STK, s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 156a, 326 00  Plzeň, IČ: 643 60 440
OK Solar s.r.o. se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, 326 00  Plzeň, IČ: 279 80 553
OK Solar – H, s.r.o. se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, 326 00  Plzeň, IČ: 290 80 959
OSONA Solar s.r.o. se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, 326 00  Plzeň, IČ: 290 87 520
ČS SRNÍ s.r.o. se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, 326 00  Plzeň, IČ: 279 80 391

VSE SLUŽBY spol. s r.o. se sídlem Šoltésovej 5, 040 01  Košice, IČ: 31663419  

OSONA PLZEŇ a.s. je nositelem certifikátu ČSN EN ISO 9001: 2009   -  záruka kvality:

   

                                

Zachování stabilně vysoké kvality výrobků a služeb zaručuje zákazníkům certifikát jakosti dle evropské normy ČSN EN ISO 9001:2016.

  OSONA PLZEŇ a.s. je zapojena do projektu Zelená firma. Projekt poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu.
  OSONA PLZEŇ a. s. je členem Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel

NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB :

1) Výroba  a opravy  nástaveb nákladních a užitkových vozidel všech značek, typů a kategorií - nástavby vlastní konstrukce pro různé typy podvozků vozů.

        
       

2) Servis a opravy nákladních a osobních vozidel 

 

 

       
3) Ekologická likvidace autovraků osobních, užitkových, nákladních vozidel, přívěsů a návěsů

         

4) Prodej pohonných hmot

         

 

5) Prodej a autorizovaný servis nákladních vozů NISSAN

          
     

 

6) Lakování

          

 

7) Výroba atypických stavebních buněk a obytných kontejnerů

           

Dalšími aktivitami společnosti jsou :


  • prodej technických plyn
  • prodej a montáž příslušenství a doplňků nákladních a užitkových vozidel a jejich nástaveb 
  • vážení vozidel, nástaveb, souprav  a nákladů do 60 t

Informace pro zákazníky :

 
 

   Příloha č. 2 Sm. PP č. 01/18


Informace ke zpracování osobních dat
OSONA PLZEŇ a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská alej 32, PSČ 32600, IČO: 28040457 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat
OSONA PLZEŇ a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat OSONA PLZEŇ a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email osona@osona.cz nebo na sídlo naší společnosti:
OSONA PLZEŇ a.s.
Slovanská alej 32
326 00 Plzeň

Webové stránky - soubory protokolů
Firemní webové stránky jsou zabezpečeny SSL certifikátem a při jejich návštěvě jste informováni o tom, že využíváme soubory cookie (malé textové soubory, které neshromažďují osobní údaje, ale slouží k plnohodnotné funkčnosti webových stránek). Webové stránky nemonitorujeme a nevyužíváme žádné analytické služby. 

Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak OSONA PLZEŇ a.s. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 25. května 2018.